اطلاعات ورزشهای رزمی و تکواندو
 بیوگرافی بنیانگذار دفاع شخصی سبک هورتینگ روسیه
بیوگرافی استاد اعظم دکتر کامران حسینقلی زاده

اینجانب جعفر صباحی راد افتخار شاگردی این استاد بزرگ را دارم

 نماینده رسمی فدراسیون جهانی هورتینگ روسیه

دکتر كامران حسينقلي زاده درسال 1349 دريكي از محله هاي قديمي تهران (امام زاده يحيي ) متولد وازسال1361 باتمرين دررشته ورزشي بوكس،زير نظر يكي از شاگردان مجرب استاد وقهرمان ملي كشوريونس علي شيري شروع به كار كرده،سپس در سال 1366 بايكي ازرشته هاي رزمي كاملا ايراني ( سمبكالا) زيرنظراستاد بزرگ سعيد ميريوسفي وديگر اساتيد مجرب اين رشته استادان شهرام خورموجي،سعيد جوادي هنررزمي را شروع كرده،سپس در سال 1370 بارشته جيت كاندوآشنا شده،پس ازيك سال تحقيقات جامع درخصوص اين رشته به آنكارا رفته واين رشته را زير نظر استاد فقيد آكان ادامه داده. در سال 1372جهت ارتقاء توانايها ومهارتهاي خوددرهنرهاي رزمي به جمع شاگردان استاد فقيد( پرفسورپاركوروف ميچ) سيستم دفاع شخصي تن به تن، ملحق گرديد،وتاقبل از فوت استاد تا سال 1378 افتخارشاگردي اين استاد بزرگ رادركارنامه رزمي خود داشته. وی پس از يك دهه تحقيق وبررسي درخصوص دفاع شخصي واقعي خياباني وديگرسيستم هاي دفاع شخصي كاربردي نوين و روزدنيادرسال 1388 سيستم دفاع شخصي انعكاسي معروف به (RSDO) رادركشورجمهوري اسلامي ايران بنيانگذاري نمود. درآگوست 2010دكترادوارد ارمنكو رئيس وبنيانگذارفدراسيون جهاني هورتينگ روسيه،سيستم (RSDO)را دراين فدراسيون به رسميت شناخته واستاد قلي زاده را عضوفدراسيون جهاني هورتينگ اعلام نمودنند وايشان را تنها نماينده رسمي فدراسيون جهاني هورتينگ درايران معرفي كردنند. دكترقلي زاده درسال 1390 موسسه ورزشي رزمي هورتينگ آريا ايرانيان را درايران به ثبت رسانده ودرسال 2012سيستم (RSDO) را دراتحاديه بين المللي هنر هاي رزمي( IMAU) انجمن موتاي كيك بوكسينگ(به مركزيت برزيل)،دانشگاه بين المللي هنر هاي رزمي(به مركزيت آمريكا)وهنرهاي رزمي R.M.A.H.G دركشوراكوادور(آمريكاي جنوبي) به ثبت رساند.
مدارك بين المللي دکتر قلی زاده:
- عضوونماينده رسمي فدراسيون جهاني هورتينگ روسيه درايران.
- دكتراي فلسفه مبارزات رزمي ازدانشگاه نپال.
- عضودانشگاه بين المللي هنرهاي رزمي(به مركزيت كشورآمريكا)
- بنيانگذارورئيس سيستم دفاع شخص انعكاسي (RSDO)
- مدير عامل ورئيس هيت مديره موسسه ورزشي رزمي هورتينگ آريا ايرانيان.
- عضو هنرهاي رزمي  R.M.A.H.G كشوراكوادور(آمريكاي جنوبي).
- عضواتحاديه بين المللي هنرهاي رزمي(IMAU).
- عضوكنفدراسيون MMA كشوربرزيل.
- دان 10 سازمان جهاني RSDO.
- دان 10 اتحاديه بين المللي هنرهاي رزمي(IMAU).
- دان 10 هنرهاي رزمي  R.M.A.H.G كشوراكوادور(آمريكاي جنوبي).
- دان 10 انجمن موتاي كيك بوكسينگ به مركزيت برزيل

 

لینک های مربوطه : سایت هنرهای رزمی / رس دو

سایت جهانی هورتینگ

|+| نوشته شده توسط جعفر صباحی راد در پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲  |
 
 
بالا